Formularz wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Formularz wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Dane Odbiorcy:

Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy


Adres zamieszkania /siedziba firmy


Nr telefonu

1. Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez:
Hydrodukt Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2

05462 Wiązowna

z adresu: faktura@hydrodukt.pl

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email:
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Miejscowość, data

podpis Odbiorcy