Umowa woda/ścieki

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków odbywa się na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. Umowa może zostać podpisana z:

 • osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, do którego ma być dostarczona woda i/lub odprowadzane ścieki,
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub władania nieruchomością (akt notarialny, numer księgi wieczystej, akt własności ziemi itp.).

Rozwiązanie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez odbiorcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy następuje na mocy pisemnego wniosku, który można dostarczyć osobiście do siedziby Spółki, bądź wysłać listem poleconym. Okres wypowiedzenia biegnie od daty doręczenia wniosku o wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca.

Spółka może rozwiązać umowę w przypadku:

 • rażącego naruszenia postanowień umowy w zakresie obowiązków odbiorcy,
 • gdy odbiorca opóźnia się z zapłatą za wodę i/lub ścieki przez dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy lub utraty tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i odprowadzane ścieki.

Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek zawiadomienia o zmianie i złożenia wniosku o zawarcie nowej umowy, ciąży na nowym odbiorcy.

Faktura – objaśnienia

 • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 • Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Spółki, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Spółkę na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
 • Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Spółkę.
 • Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
 • Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółkę.

Reklamacje

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Spółki lub jej doręczenia do Spółki w inny sposób.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Nieterminowe wpłaty

W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Spółka będzie obciążała Odbiorcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z dokonanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane będą należności Spółki w następującej kolejności:
1) opłaty zaległe;
2) odsetki za zwłokę;
3) opłaty bieżące.

Zgubienie

W przypadku zgubienia faktury prosimy o kontakt z biurem Spółki pod nr tel: (22) 789-33-01 wew. 107.

Nadpłaty

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.