Zakres działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja usług powszechnie dostępnych, obejmujących:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  • zbiorowy odbiór ścieków,
  • naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych,
  • remonty kapitalne, modernizację i rozbudowę sieci,
  • wykonywanie podłączeń odbiorców,
  • usługi instalacji wodomierzy,
  • usługi w zakresie budowy i remontów przyłączy,
  • utrzymanie targowisk,
  • utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów,
  • utrzymanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych Gminy.