Zakres świadczonych usług publicznych- utrzymanie dróg

Utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (remonty, konserwacja), w tym:

  • doziarnianie, równanie i wałowanie – 2 x w roku,
  • punktowe naprawy ubytków kruszywem betonowym i dolomitowym – 2 x w roku,
  • punktowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno i masą bitumiczną na gorąco – 2 x w roku,
  • malowanie oznakowania poziomego – 1 x w roku,
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających – wg zgłoszeń,
  • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • naprawa przepustów związanych z drogą,
  • usuwanie śmieci z pasa drogowego.
 

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wiat przystankowych, zatok i peronów autobusowych.

Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o utrzymywanej infrastrukturze technicznej.

Zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie, usuwanie śliskości z dróg, chodników i parkingów przez posypywanie mieszankami piasku z solą lub chlorkiem wapnia- ręcznie i mechaniczne – wg potrzeb.