Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków odbywa się na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. Umowa może zostać podpisana z:

  • osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, do którego ma być dostarczona woda i/lub odprowadzane ścieki,
  • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub władania nieruchomością (akt notarialny, numer księgi wieczystej, akt własności ziemi itp.).

-->Wniosek o zawarcie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez odbiorcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy następuje na mocy pisemnego wniosku, który można dostarczyć osobiście do siedziby Spółki, bądź wysłać listem poleconym. Okres wypowiedzenia biegnie od daty doręczenia wniosku o wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca.

Spółka może rozwiązać umowę w przypadku:

  • rażącego naruszenia postanowień umowy w zakresie obowiązków odbiorcy,
  • gdy odbiorca opóźnia się z zapłatą za wodę i/lub ścieki przez dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy lub utraty tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i odprowadzane ścieki.

Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek zawiadomienia o zmianie i złożenia wniosku o zawarcie nowej umowy, ciąży na nowym odbiorcy.

-->Wniosek o rozwiązanie umowy

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Spółki lub jej doręczenia do Spółki w inny sposób.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

-imię, nazwisko bądź nazwę firmy

-adres punktu świadczenia usług dostaw wody / odprowadzania ścieków.

-przedmiot reklamacji

-podpis.

W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Spółka będzie obciążała Odbiorcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z dokonanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane będą należności Spółki w następującej kolejności:
1) opłaty zaległe;
2) odsetki za zwłokę;
3) opłaty bieżące.

Nadpłata na koncie klienta może pojawić się w sytuacji, gdy:

  • dokonano dwukrotnej opłaty za tę samą fakturę;
  • opłacono fakturę kwotą wyższą niż wskazana w polu „Saldo z bieżącą fakturą (do zapłaty);
  • w wyniku korekty wcześniej opłaconej faktury.

Powstała nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłych płatności lub można wystąpić o jej zwrot na wskazane konto bankowe. Wniosek o zwrot można złożyć e-mailowo (sekretariat@hydrodukt.pl) lub na piśmie przygotowanym osobiście.

W piśmie należy uwzględnić: imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot. Zwrot na konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku zgubienia faktury prosimy o kontakt z biurem Spółki pod nr tel: (22) 789-33-01 wew. 107.