Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności HYDRODUKT Sp. z o.o.

HYDRODUKT Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki HYDRODUKT.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełniane.
 • Kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją. Walidacja zostanie poprawiona.
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz elementy dekoracyjne) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych oraz zmian kontrastowych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Dudek
 • E-mail: p.dudek@hydrodukt.pl
 • Telefon: 22 789 01 33 wew. 108

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Spółki prowadzi jedno wejście od strony wschodniej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro Obsługi znajduje się na parterze przy wejściu do budynku. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz, Biuro Obsługi oraz toaleta. W budynku jest schodołaz. Na półpiętro prowadzą schody.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z przeznaczeniem dla 1 pojazdu.

W Biurze Obsługi Mieszkańca nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Pracownicy Spółki nie zostali przeszkoleni i nie posiadają umiejętności komunikacyjnych w polskim języku migowym, aczkolwiek zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego on-line.

Informacje dodatkowe

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość poruszania się po stronie internetowej za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
 • Osoby niesłyszące zachęcamy do kontaktu SMS-owego pod numerem telefonu 721-028-719.
 • Osoby głuchoniewidome potrzebujące tłumacza-przewodnika dla siebie, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby wcześniej (na 3 dni robocze przed planowanym kontaktem) pod numerem telefonu: 721-028-719 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail p.dudek@hydrodukt.pl.

Klawisze dostępności:

 • ctrl + alt + f – zmniejszanie/powiększanie fontu
 • ctrl + alt + s – strona główna
 • ctrl + alt + k – kontakt
 • ctrl + alt + s – strona główna

Strona internetowa Zakładu jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

 • Możliwość zmiany kontrastu ctrl + alt + c – wysoki kontrast.
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.

Raport o stanie zapewnienia dostępności