Deklaracja dostępności HYDRODUKT Sp. z o.o.

HYDRODUKT Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki HYDRODUKT.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełniane.
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz elementy dekoracyjne) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych oraz zmian kontrastowych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Dudek
 • E-mail: p.dudek@hydrodukt.pl
 • Telefon: 22 789 01 33 wew. 108

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Spółki prowadzi jedno wejście od strony wschodniej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością o nachyleniu ok. 40º. Po obu stronach podjazdu znajduje się poręcz. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz.

Biuro Obsługi znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia do budynku. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz, Biuro Obsługi oraz toaleta. Toaleta znajduje się w korytarzu naprzeciwko wejścia do budynku, po lewej stronie. W budynku jest schodołaz. Na półpiętro prowadzą schody.

W Biurze Obsługi Mieszkańca nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Pracownicy Spółki nie zostali przeszkoleni i nie posiadają umiejętności komunikacyjnych w polskim języku migowym, aczkolwiek zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego on-line.

Informacje dodatkowe

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość poruszania się po stronie internetowej za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
 • Osoby niesłyszące zachęcamy do kontaktu SMS-owego pod numerem telefonu 721-028-719.
 • Osoby głuchoniewidome potrzebujące tłumacza-przewodnika dla siebie, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby wcześniej (na 3 dni robocze przed planowanym kontaktem) pod numerem telefonu: 721-028-719 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail p.dudek@hydrodukt.pl.

Raport o stanie zapewnienia dostępności