I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w serwisie internetowym www.hydrodukt.pl.
1. Administratorem danych osobowych jest Hydrodukt Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@hydrodukt.pl, telefonicznie: 22 789 01 33 lub listownie na adres Spółki;
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Zbierane przez Hydrodukt Sp. z o.o. dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Hydrodukt Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem strony www są następujące: imię, nazwisko, IP komputera, email, nr telefonu. Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług, a także w celu zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu w niniejszym serwisie internetowym wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w sekcji VII Polityki prywatności).
Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów. W związku z tym od użytkowników serwisu mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym serwisie.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. rejestracji i obsługi formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie na podstawie Twojej zgody, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.
5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
2. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.
3. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony hydrodukt.pl oraz dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

V. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
• podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
• podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ( in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sądy);
• zleceniobiorcy lub wykonawcy, którzy w ramach zawartej z Hydrodukt Sp. z o.o. umowy świadczą na naszą rzecz usługi (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.hydrodukt.pl.; itd.

2. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Hydrodukt Sp. z o.o. ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik serwisu hydrodukt.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII. POLITYKA COOKIES

1. Sewis hydrodukt.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez hydrodukt.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
2. Celem cookies jest:

 1. dostosowanie zawartości strony internetowej hydrodukt.pl do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika,
 2. optymalizacja korzystania ze strony,
 3. tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości,
 4. ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.

3. Ze względu na niezbędność do realizacji usług Hydrodukt Sp. z o.o. wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookie (podstawowe i statystyczne) – absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu 30 dni.

4. Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych użytkownika serwisu hydrodukt.pl.
5. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
6. Hydrodukt Sp. z o.o. informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej hydrodukt.pl.
7. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Hydorodukt Sp. z o.o.
8. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwy zdalny dostęp wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń końcowych Użytkowników. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
9. Hydrodukt Sp. z o.o. może gromadzić Państwa adresy IP (numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług, który umożliwia dostęp do Internetu i w większości przypadków jest przypisywany dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca). Adres IP jest wykorzystywany przez Hydrodukt Sp. z o.o. w celu:

a) diagnozowania problemów technicznych z serwerem,
b) tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
c) modernizacji serwisu jako informacja dostarczająca wiedzy przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu
d) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

10. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hydrodukt Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.