Aktualności

Awaria sieci wodociągowej w m. Dziechciniec!

Awaria sieci wodociągowej w m. Dziechciniec!

26.11.2022

Szanowni Państwo, w miejscowości Dziechciniec na ul. Ziołowej doszło do awarii sieci wodociągowej. Usunięcie awarii może potrwać do godz. 10:30. Za utrudnienia przepraszamy!

O nas

Warto nam zaufać

Wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania gminy zwiększa się wraz z ilością mieszkańców. Poziom zwodociągowania wynosi 96,5 %, Poziom skanalizowana 35,8%.

W 2021 r. do bieżących napraw dróg wykorzystaliśmy 5295 ton kruszywa betonowego, 4147 ton kruszywa dolomitowego oraz 337 ton destruktu.

Nasze Stacje Uzdatniania Wody są wciąż modernizowane. Udoskonalane technologie oczyszczania wody, pozwalają na to, aby jakość wody była na najwyższym możliwym poziomie.

Duża rura sieci wodociągowej

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Utrzymanie sieci

Długość sieci wodociągowej wynosi 209,49 km, sieci kanalizacji sanitarnej – 54,63 km (stan na dzień 31.12.2021 r.).

Uzdatnianie wody

Na terenie gminy Wiązowna znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Majdan, Lipowo i Rzakta. Największa z nich – stacja w Lipowie, osiąga wydajność do 2000 m³ wody/dobę.

Oczyszczanie ścieków

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Emowie, gdzie następuje ich oczyszczenie w technologii przepływowej, a następnie  odprowadzenie do rzeki Mieni. Maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m³/dobę.

DROGI

Dbamy o infrastrukturę drogową. W naszym zarządzie znajduje się około 302,01 km dróg zakwalifikowanych jako drogi gminne, w tym drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej, wymagające stałego nadzoru i remontów.

Realizując zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonujemy prace polegające na:

 • równaniu, doziarnianiu, utwardzaniu odcinków gruntowych;
 • naprawach ubytków kruszywem lub masą asfaltową na zimno;
 • koszeniu poboczy dróg;
 • utrzymaniu czystości  w pasie drogowym oraz na przystankach autobusowych;
 • utrzymaniu infrastruktury przystankowej;
 • zimowym utrzymaniu dróg, odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości.

Na zlecenie mieszkańców budujemy, remontujemy i modernizujemy drogi.

drogi i oświetlenie

LOKALE

Administrujemy 15 lokalami użytkowymi oraz 6 lokalami mieszkalnymi, które wchodzą w skład komunalnego zasobu Gminy.

Realizujemy usługę administrowania nieruchomością polegającą na:

 • przygotowywaniu umów z wykonawcami remontów, napraw, przeglądów itd.,
 • zapewnieniu stałych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 • bieżącej kontroli jakości pracy wykonywanej przez osoby sprzątające,
 • bezpośrednim nadzorze nad pracą zatrudnionych konserwatorów oraz firm odpowiedzialnych za konserwacje i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych w budynku, nadzorze nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przeprowadzaniu kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • rozliczaniu usług świadczonych na rzecz nieruchomości na podstawie zawartych umów, przygotowywanie rozliczenia z wykonania planu gospodarczego za dany rok,
 • przygotowywaniu wzorów uchwał, regulaminów i statutów,
 • prowadzeniu ewidencji lokali.

 

TARGOWISKO

Zajmujemy się administracją Targowiska Gminnego “Mój Rynek” w Wiązownie oraz placu targowego w Gliniance.

„Mój Rynek” działa w centrum Wiązowny przy ul. Lubelskiej 33a. W obiekcie do dyspozycji handlowców jest 51 miejsc: 9 pawilonów, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. 

Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych.

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00

Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance.

 

Warzywa i owoce w skrzyniach

Strefa mieszkańca

brak dostępnych lokali

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Przyznanie lokalu mieszkalnego odbywa się w systemie punktowym po wypełnieniu wniosku o jego przyznanie.

Poniżej wymieniamy kryteria oceny wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego. Kryteria wynikają z załącznika nr 2 do uchwały Nr 48.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. :

 1. Zamieszkiwanie w granicach gminy Wiązowna z zamiarem stałego pobytu – max 5 pkt.
 2. Powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu- max 5 pkt.
 3. Warunki mieszkaniowe – max 6 pkt.
 4. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – max 12 pkt.
 5. Bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej -max 8 pkt.
 6. Stan rodzinny – max 4 pkt.
 7. Okres oczekiwania- max 3 pkt.
 8. Wiek wnioskodawcy – max 3 pkt.
 9. Choroby wnioskodawcy lub członka rodziny – max 5 pkt.

Pliki do pobrania:

brak dostępnych lokali

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

WAŻNE

Jeśli posiadasz warunki zabudowy lub Twoja nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2- Warunki techniczne.

1. W jakim celu wydawana jest opinia?

Opinia wydawana jest aby:

 • dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Co zrobić, żeby otrzymać opinię?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku kopię aktualnej mapy, która określa usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Opinia zostanie przygotowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

1. Kiedy wydawane są warunki techniczne?

Warunki techniczne wydawane są gdy:

 • chcesz podłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • planujesz zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • posiadasz decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Co zrobić, żeby otrzymać warunki techniczne?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

 • w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych,
 • w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach.

Termin wydania warunków technicznych może zostać przedłużony o kolejne 21 do 45 dni tylko w uzasadnionych przypadkach.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

 

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

 

 

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

 1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia opracowanie planu sytuacyjnego przewidującego przebieg przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 2. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:
  • część opisową określającą lokalizację przyłącza,
  • zestawienie materiałów z jakich zostanie wybudowane przyłącze (średnica i wytrzymałość rur, rodzaj zasuwy, itp.),
  • charakterystykę usytuowania wysokościowego uwzględniającą zagłębienie, spadki i przekroje,
  • trasę przebiegu przyłącza wrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zaleca się uzgodnienie przebiegu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
 4. W przypadku gdy przyłącze będzie przebiegać przez cudzą nieruchomość konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem (służebność, użyczenie itp.).

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

 

KROK 4 Budowa przyłącza

KROK 4 Budowa przyłącza

Jakie podjąć kroki w celu wybudowania przyłącza?

 1. Wybrać firmę, która wykona przyłącze.

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

2. Złożyć do HYDRODUKT Sp. z o.o., co najmniej 3 dni przed zamiarem budowy przyłącza, zgłoszenie robót budowlanych. Do zgłoszenia dołączyć kopię planu sytuacyjnego.

3. Wykonać przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.

4.  Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Co zrobić, aby dopełnić formalności związanych z odbiorem przyłącza i podpisać umowę na dostawę wody/odbiór ścieków?

 • Uzupełnić wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków.
 • Dołączyć do wniosku o odbiór:
  – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.,
  – szkic sytuacyjny przyłącza- 1 egz.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Hydrodukt Sp. z o.o. dokona odbioru wybudowanego przyłącza po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z planem sytuacyjnym załączonym do zgłoszenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez pracowników odchyleń od planu przyłącze nie zostanie odebrane.

Po przygotowaniu umowy i dokumentów odbiorowych pracownik spółki skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu podpisania dokumentów.

Zmiana Grupy taryfowej

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Podstawą zaliczenia do pierwszej grupy taryfowej jest:

 • udokumentowane oświadczenie o zameldowaniu,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku do celów mieszkaniowych,
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru wyborców.

Osoby wykorzystujące wodę na cele budowlane używający wodomierzy o Φ nie większym niż ¾ zaliczani są do IV grupy taryfowej. Podpisanie umowy na dostawę wody i/ lub odbiór ścieków nie jest równoznaczne ze zmianą grupy taryfowej na I. Zmiana grupy następuje po dostarczeniu uzupełnionego wniosku oraz jednego z wymienionych powyżej dokumentów.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.

Podstawą zaliczenia do trzeciej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne) jest złożenie wniosku o zmianę grupy taryfowej oraz skan Kart Dużej Rodziny swojej oraz dzieci. Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków odbywa się na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. Umowa może zostać podpisana z:

 • osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, do którego ma być dostarczona woda i/lub odprowadzane ścieki,
 • osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub władania nieruchomością (akt notarialny, numer księgi wieczystej, akt własności ziemi itp.).

Rozwiązanie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez odbiorcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy następuje na mocy pisemnego wniosku, który można dostarczyć osobiście do siedziby Spółki, bądź wysłać listem poleconym. Okres wypowiedzenia biegnie od daty doręczenia wniosku o wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca.

Spółka może rozwiązać umowę w przypadku:

 • rażącego naruszenia postanowień umowy w zakresie obowiązków odbiorcy,
 • gdy odbiorca opóźnia się z zapłatą za wodę i/lub ścieki przez dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy lub utraty tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i odprowadzane ścieki.

Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek zawiadomienia o zmianie i złożenia wniosku o zawarcie nowej umowy, ciąży na nowym odbiorcy.

Faktura – objaśnienia

 • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 • Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Spółki, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Spółkę na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
 • Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Spółkę.
 • Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
 • Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółkę.

FAKTURA- PAPIEROWA, ELEKTRONICZNA

FAKTURA OD INKASENTA

 

Reklamacje

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Spółki lub jej doręczenia do Spółki w inny sposób.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

-imię, nazwisko bądź nazwę firmy

-adres punktu świadczenia usług dostaw wody / odprowadzania ścieków.

-przedmiot reklamacji

-podpis.

Nieterminowe wpłaty

W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Spółka będzie obciążała Odbiorcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z dokonanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane będą należności Spółki w następującej kolejności:
1) opłaty zaległe;
2) odsetki za zwłokę;
3) opłaty bieżące.

Zgubienie

W przypadku zgubienia faktury prosimy o kontakt z biurem Spółki pod nr tel: (22) 789-33-01 wew. 107.

Nadpłaty

Nadpłata na koncie klienta może pojawić się w sytuacji, gdy:

 • dokonano dwukrotnej opłaty za tę samą fakturę;
 • opłacono fakturę kwotą wyższą niż wskazana w polu „Saldo z bieżącą fakturą (do zapłaty);
 • w wyniku korekty wcześniej opłaconej faktury.

Powstała nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłych płatności lub można wystąpić o jej zwrot na wskazane konto bankowe. Wniosek o zwrot można złożyć e-mailowo (sekretariat@hydrodukt.pl) lub na piśmie przygotowanym osobiście.

W piśmie należy uwzględnić: imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot. Zwrot na konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozliczenia za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków są prowadzone, przez Spółkę z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

Taryfa za wodę i odbiór ścieków obowiązuje przez okres od 22 października 2022 r. do 21 października 2023 r.

Aktualna taryfa: woda

Grupa I

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa II

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa III

Gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne, zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 5,28 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4 ” do 2”, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,34 netto
Opłata abonamentowa 23,08 netto
Grupa VI

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2″, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,34 netto
Opłata abonamentowa 35,90 netto
Grupa VII

Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach kwartalnych.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 8,86 netto

Aktualna taryfa: ścieki

Grupa I

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 7,98 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa II

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 7,98 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa III

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in . przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,80 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 10,80 netto
Opłata abonamentowa 4,82 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,80 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa VI

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 12,14 netto
Opłata abonamentowa 12,32 netto

 

Zmiana Grupy

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Podstawą zaliczenia do pierwszej grupy taryfowej jest udokumentowane oświadczenie o zameldowaniu, pozwolenie na użytkowanie budynku do celów mieszkaniowych, bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru wyborców.

Osoby wykorzystujące wodę na cele budowlane używający wodomierzy o Φ nie większym niż ¾ zaliczani są do IV grupy taryfowej. Podpisanie umowy na dostawę wody i/ lub odbiór ścieków nie jest równoznaczne ze zmianą grupy taryfowej na I. Zmiana grupy następuje po dostarczeniu uzupełnionego wniosku oraz jednego z wymienionych powyżej dokumentów.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.

Podstawą zaliczenia do trzeciej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne) jest złożenie wniosku o zmianę grupy taryfowej oraz skan Kart Dużej Rodziny swojej oraz dzieci. Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.


Pliki do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Taryfa obowiązująca od 22.10.2021 r.

Wniosek o zmianę grupy taryfowej

 

Dopłaty – Karta Dużej Rodziny

Dopłata do wody dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny dotyczy gospodarstw domowych, w których zamieszkują dzieci do ukończenia 18 roku życia lub dzieci, które się uczą lub studiują w wieku do 25 roku życia.

 • Osoba ubiegająca się o dopłatę zobowiązana jest do przedstawienia swojej Karty Dużej Rodziny jak również Kart dzieci.
 • Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
 • Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.
 • Dla dzieci w wieku powyżej 18 roku do 25 roku życia należy złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki, co roku w terminie od 1 września do 31 października.
 • Mieszkańcy, którzy złożyli Karty Dużej Rodziny w poprzednim okresie nie są zobowiązani do jej przedstawienia, pod warunkiem, że nie utraciła ona ważności.
W przypadku utraty ważności karty, należy przedstawić aktualną. Nie przedstawienie ważnej karty skutkować będzie utratą prawa do dopłaty!

Dopłata zostaje naliczona od dnia przedstawienia Karty Dużej Rodziny. Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wynosi 0,77 gr do każdego m³ dostarczonej wody brutto.


 

Wodomierz

Wodomierz jest przyrządem pomiarowym, który pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³.

Wodomierze odczytywane są zdalnie (m in. w miejscowościach Kąck, Rzakta) bądź przez uprawnionych pracowników Spółki – Inkasentów, w systemie dwumiesięcznym.

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalana jest na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczana jest na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel: 603233780.

W przypadku braku odczytu przez Pracownika Spółki prosimy o zgłoszenie pod nr tel. (22) 789-01-33 wew. 107.

opis wodomierza

BADANIA I OCENA JAKOŚCI WODY

Rzakta

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<<0,50µg/l

<63µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Lipowo

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<9,2µg/l

<3,4µg/l

<4,6µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Majdan

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<15µg/l

< <0,50µg/l

<13µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

MIEJSCOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA ZASILAJĄCE STACJE UZDATNIANIA WODY 

WNIOSKI Z ZAKRESU WOD-KAN:

MODEL SIECI DRÓG PUBLICZNYCH

 

LEGENDA
drogi krajowe

autostrada A2 i drogi ekspresowe S2 i S17
droga wojewódzka
drogi powiatowe

drogi gminne

 

brak dostępnych lokali

Strefa przedsiębiorcy

Lokal Nr 1

Lokal Nr 1

Lokal znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 36. Powierzchnia lokalu wynosi 24,86 m2.

Gdzie można handlować?

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Wiązownie dysponuje 51 miejscami handlowymi w tym: 9 pawilonami, 10 stanowiskami przeznaczonymi do handlu w hali głównej, 26 stanowiskami do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowiskami przeznaczonych do handlu z samochodu oraz 15 stanowiskami do handlu wolnostojącego bez zadaszenia.

Targowisko czynne jest w następujących godzinach

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00

Wynajem powierzchni

Powierzchnia handlowa targowiska dzieli się na 2 sektory:

 1. Sektor 1 – 26 stanowisk z przeznaczeniem do sprzedaży produktów rolno – spożywczych – co stanowi 51% powierzchni handlowej targowiska, w tym 3 stanowiska handlowe do sprzedaży produktów rolno – spożywczych z upraw ekologicznych – co stanowi ponad 11% powierzchni handlowej targowiska przeznaczonych na produkty rolno – spożywcze.
 2. Sektor 2 – 25 stanowisk do sprzedaży artykułów pozostałych– co stanowi 49 % powierzchni handlowej targowiska.

Rezerwacji dokonuje się odpłatnie na okres: 30 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Wystarczy złożyć wniosek o rezerwację stanowiska handlowego do administratora targowiska lub pod numerem telefonu 607-300-171.

Wniosek można również uzupełnić klikając wolne stanowisko na poniższym schemacie.


Pliki do pobrania:

Regulamin Targowiska

Wniosek o przyznanie rezerwacji stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym “Mój Rynek” w Wiązownie


Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance przy ul. Kościelnej.

Zajęcie powierzchni handlowej na placu targowym nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

 

przesuń aby zobaczyć cały plan

2PD
1PM
2PM
3PD
1PD
10SH +
9SH +
1SH +
8SH +
2SH +
7SH +
3SH
6SH
4SH
5SH
5PD
4PM
5PM
4PD
2TW +
1SW +
8SW
9SW +
2SW +
7SW
10SW +
3SW
6SW +
11SW +
4SW
5SW +
12SW +
SM1 +
SM2
SM3
1TW +
16SW
17SW +
24SW
15SW
18SW +
23SW
14SW +
19SW +
22SW
13SW +
20SW
21SW
SM4
SM5
SM6
 • PD - duży pawilon - 34.5 m
 • PM - mały pawilon - 16.6 m
 • SH - stoły hala targowa
 • TW - stoły dodatkowe
 • SW - stoły pod wiatą
 • SM - miejsca postojowe
dostępna
powierzchnia
niedostępna
powierzchnia
+ - wybierz, aby przejść do formularza

REGULAMIN

REGULAMIN TARGOWISKA

Regulamin Targowiska
Brak aktualnie prowadzonych postępowań

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą!

Hydrodukt Sp. z o.o., do niedawna Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie powstał w celu zapewnienia systematycznej realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej mieszkańcom gminy Wiązowna. Od 3.01.2021 r. spółka stanowi podmiot prawa handlowego i możne świadczyć usługi dodatkowe, w zakres których wchodzi m. in:
– budowa przyłączy i sieci wod-kan (OFERTA- POBIERZ),– utrzymanie zieleni, obiektów małej architektury i urządzeń (OFERTA-POBIERZ)– remonty budynków, w tym roboty wykończeniowe (OFERTA-POBIERZ)– usługi transportowe, praca sprzętu w tym: modernizacja i budowa dróg (OFERTA-POBIERZ).a także:

odbiór nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym-  usługa wychodząca naprzeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Nazwa usługi Cena brutto – zł Dodatkowe informacje
Wywóz nieczystości płynnych (umowa ze Spółką) 23 zł m³ Nieczystości wybierane są od 5 m³, nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków
Wywóz nieczystości płynnych (brak umowy) 30 zł m³ Nieczystości wybierane są od 5 m³, nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zlecenia na wywóz nieczystości płynnych przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 130.

Aby zawrzeć umowę na wywóz nieczystości należy wypełnić WNIOSEK (kliknij, aby wyświetlił się wniosek) i przesłać go na adres: sekretariat@hydrodukt.pl lub przyjść osobiście do siedziby spółki: ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy