WAŻNE

 Jeśli posiadasz warunki zabudowy lub Twoja nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2- Warunki techniczne

KROK 1. Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

Opinia wydawana jest aby:

 • dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku kopię aktualnej mapy, która określa usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Opinia zostanie przygotowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

KROK 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci

Warunki techniczne wydawane są gdy:

 • chcesz podłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • planujesz zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • posiadasz decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

 • w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych,
 • w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach.

Termin wydania warunków technicznych może zostać przedłużony o kolejne 21 do 45 dni tylko w uzasadnionych przypadkach.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 3. Przygotowanie planu sytuacyjnego

 1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia opracowanie planu sytuacyjnego przewidującego przebieg przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 2. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:
  • część opisową określającą lokalizację przyłącza,
  • zestawienie materiałów z jakich zostanie wybudowane przyłącze (średnica i wytrzymałość rur, rodzaj zasuwy, itp.),
  • charakterystykę usytuowania wysokościowego uwzględniającą zagłębienie, spadki i przekroje,
  • trasę przebiegu przyłącza wrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zaleca się uzgodnienie przebiegu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
 4. W przypadku gdy przyłącze będzie przebiegać przez cudzą nieruchomość konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem (służebność, użyczenie itp.).

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 4. Budowa przyłącza i odbiór

 1. Wybrać firmę, która wykona przyłącze.
  • Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.
 2. Złożyć do HYDRODUKT Sp. z o.o., co najmniej 3 dni przed zamiarem budowy przyłącza, zgłoszenie budowy i  wniosek o odbiór przyłącza. Do zgłoszenia dołączyć kopię planu sytuacyjnego.
 3. Wykonać przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Hydrodukt Sp. z o.o. dokona odbioru wybudowanego przyłącza po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z planem sytuacyjnym załączonym do zgłoszenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez pracowników odchyleń od planu przyłącze nie zostanie odebrane.

KROK 5. Podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Po przygotowaniu umowy pracownik spółki skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu podpisania dokumentów.

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Grupa taryfowa - Woda

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

I grupa taryfowa

gospodarstwa domowe, produkcja rolna –  hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne

Do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

a)  pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego;

b)  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z inwentaryzacją;

c)   dokument potwierdzający posadowienie na działce budynku rekreacyjnego;

d)  akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, na której istnieje budynek mieszkalny z pozwoleniem na użytkowanie;

e)  dokument potwierdzający działalność produkcji rolnej lub hodowli

II grupa taryfowa

organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy

odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności;

III grupa taryfowa

gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne w rozumieniu Uchwały nr 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” oraz Uchwały nr 152.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale NR 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”, zużywające wodę do celów bytowych

Do wniosku należy dołączyć Kopię Kart Dużej Rodziny z Gminy Wiązowna oraz jeden z poniższych dokumentów.

a)  pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego;

b)  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z inwentaryzacją;

c)   dokument potwierdzający posadowienie na działce budynku rekreacyjnego;

d)  akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, na której istnieje budynek mieszkalny z pozwoleniem na użytkowanie;

e)  dokument potwierdzający działalność produkcji rolnej lub hodowli

IV grupa taryfowa

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy  zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4"

odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności. Powyższe wymagane dokumenty nie dotyczą odbiorców zużywających wodę na cele budowlane

V grupa taryfowa

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4" do 2"

odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności

VI grupa taryfowa

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2"

odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności

Grupa taryfowa-  Ścieki

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

I i II grupa taryfowa

gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym

 

Do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów.

 

a)  pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego;

b)   zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z inwentaryzacją;

c)   dokument potwierdzający posadowienie na działce budynku rekreacyjnego;

d)   akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, na której istnieje budynek mieszkalny z pozwoleniem na użytkowanie;

e)   dokument potwierdzający działalność produkcji rolnej lub hodowli

f)    odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności oraz dokument potwierdzający odprowadzenie ścieków bytowych

 

III, IV i V grupa taryfowa

pozostali odbiorcy zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym

 

dokument potwierdzający przeznaczenie budynku/lokalu lub odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności oraz pozwolenie wodnoprawne na produkcję i odprowadzanie ścieków;

 

VI grupa taryfowa

przedsiębiorstwa odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych co jeden miesiąc

 

odpis KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności oraz pozwolenie wodnoprawne na produkcję i odprowadzanie ścieków przemysłowych