WAŻNE

 Jeśli posiadasz warunki zabudowy lub Twoja nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2- Warunki techniczne

KROK 1. Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

Opinia wydawana jest aby:

 • dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku kopię aktualnej mapy, która określa usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Opinia zostanie przygotowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

KROK 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci

Warunki techniczne wydawane są gdy:

 • chcesz podłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • planujesz zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • posiadasz decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

 • w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych,
 • w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach.

Termin wydania warunków technicznych może zostać przedłużony o kolejne 21 do 45 dni tylko w uzasadnionych przypadkach.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 105.

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 3. Przygotowanie planu sytuacyjnego

 1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia opracowanie planu sytuacyjnego przewidującego przebieg przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 2. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:
  • część opisową określającą lokalizację przyłącza,
  • zestawienie materiałów z jakich zostanie wybudowane przyłącze (średnica i wytrzymałość rur, rodzaj zasuwy, itp.),
  • charakterystykę usytuowania wysokościowego uwzględniającą zagłębienie, spadki i przekroje,
  • trasę przebiegu przyłącza wrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zaleca się uzgodnienie przebiegu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
 4. W przypadku gdy przyłącze będzie przebiegać przez cudzą nieruchomość konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem (służebność, użyczenie itp.).

Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 4. Budowa przyłącza

 1. Wybrać firmę, która wykona przyłącze.
  • Hydrodukt Sp z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie w terenie, odbiór). W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: (22) 789-01-33 wew. 106.
 2. Złożyć do HYDRODUKT Sp. z o.o., co najmniej 3 dni przed zamiarem budowy przyłącza, zgłoszenie robót budowlanych. Do zgłoszenia dołączyć kopię planu sytuacyjnego.
 3. Wykonać przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

KROK 5. Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

 • Uzupełnić wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków.
 • Dołączyć do wniosku o odbiór:
  – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.,
  – szkic sytuacyjny przyłącza- 1 egz.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@hydrodukt.pl, pocztą na adres: HYDRODUKT Sp. z o.o. ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Hydrodukt Sp. z o.o. dokona odbioru wybudowanego przyłącza po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z planem sytuacyjnym załączonym do zgłoszenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez pracowników odchyleń od planu przyłącze nie zostanie odebrane.

Po przygotowaniu umowy i dokumentów odbiorowych pracownik spółki skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu podpisania dokumentów.

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Podstawą zaliczenia do pierwszej grupy taryfowej jest:

 • udokumentowane oświadczenie o zameldowaniu,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku do celów mieszkaniowych,
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru wyborców.

Osoby wykorzystujące wodę na cele budowlane używający wodomierzy o Φ nie większym niż ¾ zaliczani są do IV grupy taryfowej. Podpisanie umowy na dostawę wody i/ lub odbiór ścieków nie jest równoznaczne ze zmianą grupy taryfowej na I. Zmiana grupy następuje po dostarczeniu uzupełnionego wniosku oraz jednego z wymienionych powyżej dokumentów.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.

Podstawą zaliczenia do trzeciej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne) jest złożenie wniosku o zmianę grupy taryfowej oraz skan Kart Dużej Rodziny swojej oraz dzieci. Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.