STANOWISKO W DZIALE DROGOWYM

UMOWA O PRACĘ
Stanowisko

Kierowca operator maszyn/Pracownik budowlany

Termin rozpoczęcia

Od zaraz

Ważność oferty

26.11.2023 r.

Lokalizacja

Wiązowna

Rodzaj etatu

pełen etat

Twój zakres obowiązków:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Informacja o warunkach zatrudnienia:

W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

CV należy dostarczyć do siedziby HYDRODUKT Sp. z o.o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: praca@hydrodukt.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział Kard i Płac: tel. (22) 789-01-33 wew. 103.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hydrodukt Sp. z o.o., z siedzibą 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: iod@hydrodukt.pl, telefonicznie: 22 789 01 33 lub listownie na adres Zakładu;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane
  2. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Hydrodukt Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hydrodukt Sp. z o.o.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem czyli do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.