Rozliczenia za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków są prowadzone, przez Spółkę z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

Taryfa za wodę i odbiór ścieków obowiązuje przez okres od 22 października 2022 r. do 21 października 2023 r.

Grupa I

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa II

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa III

Gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne, zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 5,28 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4 ” do 2”, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,34 netto
Opłata abonamentowa 23,08 netto
Grupa VI

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2″, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,34 netto
Opłata abonamentowa 35,90 netto
Grupa VII

Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach kwartalnych.

Cena wody (zł/m³) 3,34 netto
Opłata abonamentowa 8,86 netto


Grupa I

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³)7,98 netto
Opłata abonamentowa9,65 netto
Grupa II

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³)7,98 netto
Opłata abonamentowa8,58 netto
Grupa III

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in . przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³)10,80 netto
Opłata abonamentowa9,65 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³)10,80 netto
Opłata abonamentowa4,82 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³)10,80 netto
Opłata abonamentowa8,58 netto
Grupa VI

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³)12,14 netto
Opłata abonamentowa12,32 netto

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Podstawą zaliczenia do pierwszej grupy taryfowej jest udokumentowane oświadczenie o zameldowaniu, pozwolenie na użytkowanie budynku do celów mieszkaniowych.

Osoby wykorzystujące wodę na cele budowlane używający wodomierzy o Φ nie większym niż ¾ zaliczani są do IV grupy taryfowej. Podpisanie umowy na dostawę wody i/ lub odbiór ścieków nie jest równoznaczne ze zmianą grupy taryfowej na I. Zmiana grupy następuje po dostarczeniu uzupełnionego wniosku oraz jednego z wymienionych powyżej dokumentów.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.

Podstawą zaliczenia do trzeciej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne) jest złożenie wniosku o zmianę grupy taryfowej oraz skan Kart Dużej Rodziny swojej oraz dzieci, bądź dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki np. zaświadczenie z uczelni, xero legitymacji studenckiej. Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.

Pliki do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Taryfa obowiązująca od 22.10.2021 r.

Wniosek o zmianę grupy taryfowej

Dopłata do wody dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny dotyczy gospodarstw domowych, w których zamieszkuje co najmniej 1 dziecko do ukończenia 18 roku życia lub co najmniej 1 dziecko, które się uczy lub studiuje w wieku do 25 roku życia.

 • Osoba ubiegająca się o dopłatę zobowiązana jest do przedstawienia swojej Karty Dużej Rodziny jak również Kart dzieci.
 • Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
 • Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.
 • Dla dzieci w wieku powyżej 18 roku do 25 roku życia należy złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki, co roku w terminie od 1 września do 31 października.
 • Mieszkańcy, którzy złożyli Karty Dużej Rodziny w poprzednim okresie nie są zobowiązani do jej przedstawienia, pod warunkiem, że nie utraciła ona ważności.


W przypadku utraty ważności karty, należy przedstawić aktualną. Nie przedstawienie ważnej karty skutkować będzie utratą prawa do dopłaty!

Dopłata zostaje naliczona od dnia przedstawienia Karty Dużej Rodziny. Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wynosi 0,77 gr do każdego m³ dostarczonej wody brutto.

Wodomierz jest przyrządem pomiarowym, który pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³.

Wodomierze odczytywane są zdalnie (m in. w miejscowościach Kąck, Rzakta, Zakręt) bądź przez uprawnionych pracowników Spółki – Inkasentów, w systemie dwumiesięcznym.

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalana jest na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczana jest na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel: 603233780.

W przypadku braku odczytu przez Pracownika Spółki prosimy o zgłoszenie pod nr tel. (22) 789-01-33 wew. 107.

Ilustracja przedstawia wodomierz i opis poszczególnych jego elementów

 • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 • Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Spółki, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Spółkę na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
 • Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Spółkę.
 • Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
 • Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółkę.