Rozliczenia za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków są prowadzone, przez Spółkę z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

Taryfa za wodę i odbiór ścieków obowiązuje przez okres od 22 października 2023 r. do 21 października 2024 r.

Grupa I

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów bytowych, tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,40 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa II

Organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,40 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa III

Gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne, zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 3,40 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 5,37 netto
Opłata abonamentowa 9,93 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4 ” do 2”, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,46 netto
Opłata abonamentowa 23,08 netto
Grupa VI

Pozostali odbiorcy usług, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2″, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena wody (zł/m³) 6,46 netto
Opłata abonamentowa 35,90 netto
Grupa VII

Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach kwartalnych.

Cena wody (zł/m³) 3,40 netto
Opłata abonamentowa 8,86 netto


Grupa I

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 8,11 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa II

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 8,11 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa III

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in . przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,97 netto
Opłata abonamentowa 9,65 netto
Grupa IV

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 10,97 netto
Opłata abonamentowa 4,82 netto
Grupa V

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, co dwa miesiące.

Cena ścieków (zł/m³) 10,97 netto
Opłata abonamentowa 8,58 netto
Grupa VI

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, co jeden miesiąc.

Cena ścieków (zł/m³) 12,33 netto
Opłata abonamentowa 12,32 netto

Aby zmienić grupę taryfową należy złożyć wniosek.

Sposób kwalifikowania do poszczególnych grup taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1)      Podstawą zaliczenia do I grupy taryfowej, obejmującej odbiorców usług pobierających wodę dla celów bytowych (tj. gospodarstwa domowe, produkcja rolna –  hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny) oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie budynku/lokalu na cele mieszkaniowe lub dokument potwierdzający działalność produkcji rolnej lub hodowli;

2)      Podstawą zaliczenia do II grupy taryfowej (tj. organizacje użyteczności publicznej, w tym: instytucje edukacji, wychowania, utrzymania porządku, ośrodki zdrowia, urzędy, itp., pobierający wodę do celów prowadzonej działalności) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny), oraz odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności;

3)      Podstawą zaliczenia do III grupy taryfowej (tj. gospodarstwa domowe obejmujące rodziny wielodzietne w rozumieniu Uchwały nr 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” oraz Uchwały nr 152.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale NR 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”, zużywające wodę do celów bytowych) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny), pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie budynku/lokalu na cele mieszkaniowe oraz Karty Dużej Rodziny z Gminy Wiązowna.

4)      Podstawą zaliczenia do IV grupy taryfowej (tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności oraz odbiorcy  zużywający wodę na cele budowlane, używający wodomierzy o Ø nie większym niż 3/4″) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny), odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności, pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności;

5)      Podstawą zaliczenia do V grupy taryfowej (tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 3/4″ do 2″) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny), odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności, pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności;

6)      Podstawą zaliczenia do VI grupy taryfowej (tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, używający wodomierzy o Ø większym niż 2″) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny), odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności, pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu na cele prowadzonej działalności;

7)      Do VII grupy zalicza się Gminę rozliczaną za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach kwartalnych.

Sposób kwalifikowania do poszczególnych grup taryfowych dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

1)      Podstawą zaliczenia do I i II grupy taryfowej (tj. gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne oraz drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki o charakterze bytowym) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny) oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub dokumentu potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu, odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności lub Karty Dużej Rodziny z Gminy Wiązowna;

2)      Podstawą zaliczenia do III, IV i V grupy taryfowej (tj. pozostali odbiorcy zbiorowego odprowadzania ścieków tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki o charakterze komunalnym) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny) oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub dokumentu potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu lub odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności;

3)      Podstawą zaliczenia do VI grupy taryfowej (tj. przedsiębiorstwa odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych co jeden miesiąc) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. KW/akt notarialny) oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych lub dokumentu potwierdzające przeznaczenie budynku/lokalu lub odpisu KRS/CEIDG ze wskazaniem adresu prowadzonej działalności.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, następuje natychmiast po otrzymaniu wniosku.

Pliki do pobrania:

Dopłata do wody dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny dotyczy gospodarstw domowych, w których zamieszkuje co najmniej 1 dziecko do ukończenia 18 roku życia lub co najmniej 1 dziecko, które się uczy lub studiuje w wieku do 25 roku życia.

 • Osoba ubiegająca się o dopłatę zobowiązana jest do przedstawienia swojej Karty Dużej Rodziny jak również Kart dzieci.
 • Karta może zostać przedstawiona w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
 • Z karty odnotowane zostaną następujące dane: imię nazwisko, data ważności, numer karty.
 • Dla dzieci w wieku powyżej 18 roku do 25 roku życia należy złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki, co roku w terminie od 1 września do 31 października.
 • Mieszkańcy, którzy złożyli Karty Dużej Rodziny w poprzednim okresie nie są zobowiązani do jej przedstawienia, pod warunkiem, że nie utraciła ona ważności.
 
W przypadku utraty ważności karty, należy przedstawić aktualną. Nie przedstawienie ważnej karty skutkować będzie utratą prawa do dopłaty!

Dopłata zostaje naliczona od dnia przedstawienia Karty Dużej Rodziny. Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wynosi 0,77 gr do każdego m³ dostarczonej wody brutto.

Oświadczenie o ilości dzieci

Wodomierz jest przyrządem pomiarowym, który pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³.

Wodomierze odczytywane są zdalnie (m in. w miejscowościach Kąck, Rzakta, Zakręt) bądź przez uprawnionych pracowników Spółki – Inkasentów, w systemie dwumiesięcznym.

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalana jest na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczana jest na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel: 603233780.

W przypadku braku odczytu przez Pracownika Spółki prosimy o zgłoszenie pod nr tel. (22) 789-01-33 wew. 107.

Ilustracja przedstawia wodomierz i opis poszczególnych jego elementów

 • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
 • Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Spółki, faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Spółkę na znany mu adres, uznaje się za doręczone odbiorcy.
 • Odbiorca akceptuje bez własnego podpisu, faktury wystawione przez Spółkę.
 • Faktura za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
 • Uiszczenie opłat za wystawione faktury następuje na indywidualne konto odbiorcy.
 • W przypadku dokonywania opłat przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółkę.