Wiązowna, dnia

Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu ubiegającego się o przyłączenie

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Adres e-mail – podaj jeśli wyrażasz zgodę na kontakt drogą emailową

Hydrodukt Sp. z o.o
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW BUDOWY

SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ*

1. W związku z brakiem możliwości przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*: (wpisz rodzaj obiektu, adres, nr działki, obręb geodezyjny)

w celu przyspieszenia realizacji przyłączenia zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych w zakresie:

– opracowania we własnym zakresie projektu budowlanego sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przekazania opracowanego i zatwierdzonego projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do Hydrodukt Sp. z o.o.,

– budowy sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*, którą zrealizuję we własnym zakresie  w oparciu o opracowany i zatwierdzony projekt budowlany i wydane przez Hydrodukt Sp. z o.o. warunki techniczne budowy sieci na podstawie umowy przejęcia urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych* zawartej z Hydrodukt Sp. z o.o., na terenie: (wpisz lokalizację sieci – nazwę ulicy, nr działki, obręb geodezyjny)

2. Maks. dobowe zaopatrzenie wody (przepływ dobowy – Qd) :

 • cele bytowe: Qd = m3/d
 • cele technologiczne: Qd = m3
 • cele przeciwpożarowe: Qd = m3/d
 • cele inne: Qd = m3/d

3. Maks. przepływ średniodobowy (Qśd) i maks. przepływ godzinowy (Qh):

Qśd = m3/d                                 Qh = m3/h

4. Rodzaj odprowadzalnych ścieków (zaznacz właściwe – x):

ścieki bytowe                                                 ścieki przemysłowe

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:

Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:

5. Proszę o przygotowanie wyceny na budowę sieci (zaznacz dowolnie): TAK / NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawa z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

podpis

W załączeniu:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. Dwa egzemplarze kopii aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub nieruchomości.

UWAGA:

 1. Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDRODUKT Sp. z o.o., z siedzibą 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: iod@hydrodukt.pl, telefonicznie: 22 789 01 33 lub listownie na adres Spółki;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
  1. w celu obsługi wniosku o wydanie warunków budowy sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej
   (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HYDRODUKT Sp z o.o.  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest HYDRODUKT Sp z o.o.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego (10 lat).