Załącznik do zarządzenia NR 131.154.2019
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 2 września 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie rezerwacji stanowiska handlowego
na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie

1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy/dane i siedziby firmy:

2. Nr telefonu wnioskodawcy, e-mail:

3. NIP, REGON:

4. Okres wnioskowanej rezerwacji:
[ ] 30 dni
[ ] 3 miesiące
[ ] 6 miesięcy
[ ] 12 miesięcy

5. Symbol stanowiska handlowego: [symbol-stanowiska]

6. Prowadzę (należy zaznaczyć):
[ ] działalność gospodarczą
[ ] działalność rolniczą
[ ] rolniczą działalność producencką, w tym podlegająca działom specjalnym produkcji rolnej
[ ] osoba fizyczna
[ ] rolnik
[ ] inne (jakie)

7. Szczegółowe określenie rodzaju sprzedawanego asortymentu:

8. Oświadczam, że zapoznałam/łem i zgadzam się z zapisami regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie oraz posiadam wszelkie niezbędne pozwolenia i/lub certyfikaty i/lub uprawnienia do handlu w/w asortymentem.


miejscowość, data


podpis wnioskodawcy/pieczęć

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu przyznania rezerwacji stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawa z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDRODUKT Sp. z o.o., z siedzibą 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: iod@hydrodukt.pl, telefonicznie: 22 789 01 33 lub listownie na adres Spółki;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
  1. w celu zawarcia umowy wykonania usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HYDRODUKT Sp z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest HYDRODUKT Sp z o.o.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego (5 lat).