Do głównych zadań pracownika należeć będą:

– uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów  i urządzeń,

– prowadzenie dokumentacji lokali użytkowych i mieszkalnych,

– przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– rozpatrywanie wniosków oraz sporządzenie umów o najem lokali użytkowych, naliczanie opłat, prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań,

– waloryzacja czynszu najmu lokali użytkowych na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,

– wizje lokalne w terenie, przygotowanie protokołów z wizji,

– ocena złożonych wniosków oraz sporządzanie umów na najem lokalu mieszkalnego, prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań,

– nadzór nad wymaganymi prawem przeglądami kominiarskimi, elektrycznymi (przygotowanie zestawień),

– sporządzanie sprawozdań, protokołów i obsługa posiedzeń Zespołu ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,

– czynności związane z ubezpieczeniem i ochroną mienia Spółki.

 

Wymagania niezbędne:

– ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie: wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy),

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– minimum rok doświadczenia w branży zarządzania nieruchomościami,

– znajomość ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność i komunikatywność,

Prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub w siedzibie Hydrodukt Sp. z o. o.