Poszukujemy pracownika do działu organizacyjnego – stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych!

14 października 2022

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce,
 • opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 130.000 zł, zamówień sektorowych oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań, publikacja, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Spółki, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych,
 • czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów,
 • prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej,
 • bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.),
 • prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie procedur sprzedaży rzeczowego majątku ruchowego.

Wymagania niezbędne:

 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,

brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie: wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego,
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy kat. B.