Przypominamy, że samowolne pobieranie wody z hydrantów bez zezwolenia administratora sieci – Hydrodukt Sp. z o.o. lub bez warunków szczególnych jakimi jest pożar, czy bezpośrednie zagrożenie życia jest karalne!

Mieszkaniec / przedsiębiorca chcący zakupić wodę z hydrantu ppoż. np. do napełnienia basenu lub na potrzeby prowadzonej budowy jest zobowiązany złożyć w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@hydrodukt.pl), pisemne zamówienie na zakup wody z hydrantu ppoż. wraz ze szczegółowym określeniem na jakie cele woda zostanie przeznaczona, podaniem ilości wody oraz danymi do wystawienia faktury.

Jednorazowy zakup wody z hydrantu jest możliwy tylko w obecności pracownika Spółki i przy użyciu urządzeń stanowiących własność Spółki. Pobór wody możliwy jest tylko w godzinach od 9-14. Rozliczenia za dostarczanie wody są prowadzone, przez Spółkę z odbiorcą na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody. Do usługi doliczane są koszty dojazdu pracowników. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki tel.: 603 233 780.

Każdy stwierdzony nielegalny pobór wody z hydrantu podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537 z późn. zm.) „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

Pamiętajmy, że hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych. Wykorzystywane są do gaszenia pożarów, zaopatrzenia w  wodę pojazdów straży pożarnej i powinny być używane głównie do celów przeciwpożarowych lub na inne cele za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej.