Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Wiązowna, dnia Imię i nazwisko/nazwa firmy wnioskodawcy PESEL/NIP Adres do korespondencji Nr telefonu Adres e-mail wyrażam/ nie wyrażam zgody na kontakt drogą e-mailową Hydrodukt Sp. z o.o ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* Lokalizacja nieruchomości podłączonej do  sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:   (adres, nr działki, obręb) […]

Wniosek o wydanie warunków budowy sieci wod/kan

Wiązowna, dnia Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu ubiegającego się o przyłączenie Adres do korespondencji Nr telefonu Adres e-mail – podaj jeśli wyrażasz zgodę na kontakt drogą emailową Hydrodukt Sp. z o.o ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ* 1. W związku z brakiem możliwości przyłączenia nieruchomości lub obiektu […]

Formularz odwołania zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Formularz odwołania zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną Dane Odbiorcy:Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcyAdres zamieszkania /siedziba firmyNr telefonu 1. Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), odwołuję zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie […]

Formularz wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Formularz wyrażenia zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną Dane Odbiorcy:Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcyAdres zamieszkania /siedziba firmy Nr telefonu 1. Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w […]

Wniosek o uzgodnienie projektu

Wiązowna, dnia Imię i nazwisko/nazwa firmy wnioskodawcy Adres Nr telefonu Adres e-mail Hydrodukt Sp. z o.o ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU Zwracam się z prośbą o uzgodnienie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej /kanalizacyjnej na terenie dz. nr ew. , obr. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku […]

Wniosek o wydanie opinii

Wiązowna, dnia Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o przyłączenie Adres do korespondencji Nr telefonu Adres e-mailowy Hydrodukt Sp. z o.o ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna WNIOSEK O WYDANIE OPINII O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 1. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać podłączony do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*: (adres, nr ewidencyjny […]

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego/socjalnego

WNIOSEKo przyznanie lokalu komunalnego/ socjalnego*z mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna/aktualizacja wniosku o przyznanie lokalu* Imię i nazwisko Wnioskodawcy Data urodzenia Adres dla korespondencji Telefon kontaktowy Adres poczty elektronicznej Proszę o przydział lokalu mieszkalnego dla mnie i niżej wymienionych osób: Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stosunek do wnioskodawcy Pesel 1         2   […]

Oświadczenie o miejscu zamieszkania i adresie do korespondencji

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA I ADRESIE DO KORESPONDENCJI Imię i Nazwisko Adres stałego zamieszkania (miejscowość) (ulica)  (kod pocztowy)   (nr domu) (poczta) Adres do korespondencji *wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania (miejscowość) (ulica)  (kod pocztowy)   (nr domu) (poczta) Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks […]

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Wiązowna, dnia Imię i nazwisko/nazwa firmy wnioskodawcy PESEL/NIP Adres Nr telefonu Hydrodukt Sp. z o.o ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW* NR – Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzania ścieków* z dniem do nieruchomości mieszczącej się w przy ul. , której jestem właścicielem/współwłaścicielem* . […]